Jdi na obsah Jdi na menu
 


Důsledky 2.světové války

10. 5. 2007

Důsledky 2. světové války

 

 

 

     Druhá světová válka byl konflikt, který je možno charakterizovat slovy: největší, bezohledný, pokrytecký, barbarský, tyranský, amorální, antagonistický, demagogický  – a našlo by se jistě plno dalších charakteristik. Znamenala dalekosáhlé důsledky ve všech oblastech lidského života - citových, sociálních, ekonomických, psychologických.

 

     Bilance druhé světové války jež  trvala 70 měsíců a zúčastnilo se jí 48 států je 55 milionů mrtvých, 35 milionů raněných a zhruba 2 miliony nezvěstných.

     Největší ztráty na lidských životech utrpěl Sovětský svaz – cca 14 milionů vojáků a 7 milionů civilistů, Čína 11,8 milionů dohromady, Německo přes 5 milionů dohromady, a poté následovaly Japonsko, Polsko, Jugoslávie, Francie, Maďarsko, Itálie, VB, USA, vč. Československa a dalších účastníků války.

 

     Tato válka se stala genocidou pro židovské obyvatelstvo Evropy. V koncentračních táborech jich podle odhadů zemřelo až 6 milionů.

 

     Byla to doba rozvinuté průmyslové revoluce, masová výroba zbraní, vojenské techniky, biologických zbraní, atomové energie.

 

     Dle odhadů v poválečných letech se válečné škody pohybovaly okolo 230 miliard amerických dolarů a celkové válečné náklady dosáhly sumy 1 154 miliard dolarů.

 

     Druhá světová válka byla plná zla, krutostí a bezohlednosti, kterých se dopouštěli převážně němečtí nacisté a japonští militaristé. Nerespektovaly se ženevské konvence a krutosti vůči civilnímu obyvatelstvu.

     Malým zadostiučiněním se staly procesy s válečnými zločinci – Proces Norimberský, kde se soudili němečtí zločinci  a Proces Tokijský s japonskými. 

     Norimberský proces se konal od 20.11. 1945 do 1.10. 1946, skládal se ze soudců z USA, SSSR, VB, Francie. Za hlavní zločinecké organice se považovaly NSDAP, SS, SD a Gestapo. Bylo obžalováno 24 hlavních německých zločinců, některým se podařilo uprchnout, někteří spáchali sebevraždu.

 

    Vedoucí myšlenkou druhé svět. války se stal boj dvou systémů – kapitalismu a socialismu.

Hlavní částí pak byla vlastenecká válka SSSR proti Německu – obrana socialistické vlasti, obrana území. Ale rozpínavost SSSR byla větší a větší a byla hrozbou pro celou Evropu – ještě za války si SSSR přivlastnil část Finska, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, část Rumunska, Československa, Polska a Východního Pruska.

 

     Začaly se objevovat návrhy na poválečné uspořádání Evropy. USA a VB chtěly systém mezinárodní spolupráce, ale jejich plány hatil právě SSSR v čele s diktátorem Stalinem. Hrozbu sovětské expanze si mezi prvními uvědomoval Winston Churchill. Poprvé se objevil výraz „ Železná opona „ , když popisoval v dopise americkému prezidentovi H. Trumanovi poválečnou realitu v Evropě.  H. Truman jež byl zakladatel Severoatlantické aliance, stále doufal v rozumnou řeč se Stalinem. Ale už bylo pozdě a jediné co by to změnilo by bylo vyhlášení další války, ale do toho se nikomu nechtělo.

     Roku 1947, 12. března vyhlásil H. Truman doktrínu, která nesla jeho jméno a stala se odrazem pro boj proti expanzi SSSR.

     Nestabilní Evropa se nacházela ve špatné ekonomické situaci  a na pomoc přispěchala USA – s Programem hospodářské obnovy Evropy – tzv. Marshallův plán. Ale na Stalinův nátlak – hrozby, vydírání – všechny země kde se vyskytovala sovětská armáda tuto pomoc odmítly. Jedinou výjimkou bylo Rakousko.

 

     Západní Evropa pochopila, že musí začít velmi rychle jednat. Prvním krokem na obranu demokracie a svobody bylo uzavření Bruselské smlouvy. Tato evropská organizace si dala jméno Západní unie a stala se předchůdcem NATO. Nutnost vytvoření obranné aliance se ještě znásobila, neboť stále probíhala sovětská blokáda západního Berlína, kde se 2 miliony lidí ocitly v izolaci – bez základních potřeb, v naprosté bídě.

      NATO vzniklo 4.4. 1949 ve Washingtonu – jejími členy se staly – USA, Francie, Kanada, VB, Belgie, Nizozemí, Itálie, Lucembursko, Dánsko, Norsko, Portugalsko, Island. Vznikaly i další organizace na ochranu svých zájmů – např. duben 1948 vzniká OEED – Organizace pro hospodářský a ekonomický rozvoj // dnes  OECD //. Reakcí SSSR na tuto organizaci je vytvoření RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci. Vznikla 1949 v Moskvě a její členové se stali SSSR, Maďarsko, Polsko, ČSR, Bulharsko, Rumunsko, Albánie, Kuba, Kambodža, S. Korea, Mongolsko, Nikaragua, Jugoslávie – ne nadlouho.

      Roku 1952 vzniká z podnětu franc. ministra zahraničí R. Schumana sdružení ESUO – Evropské sdružení uhlí a oceli – zakl. členové byli  Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí a VB. V roce 1957 vzniká společenství EURATOM a EHS. Jejichž cíli bylo propojení ekonomik států v rámci vnitřního trhu a následná podpora a koordinace výzkumů a hospodářství.

 

 

 

Státy a národy po 2. světové válce

 

 

USA

 

 • hospodářský vzestup
 • idea zahraniční politiky – proti SSSR – koncepce zadržování komunismu
 • pomoc při stabilizaci Evropy – rozdělení na kapitalistickou a komunistickou
 • kalkulace finanční pomoci Evropě  
 • protikomunistické kampaně v čele s J. McCartym

 

 

 

SSSR

 

 • v čele J.V. Stalin – jediný vládce a diktátor, hlavní ideolog sovětského zřízení – Stalinismus
 • vládl pomocí lží, teroru, nucené kolektivizace, čistek ve straně
 • přesídlování etnik
 • potlačování snah o nezávislost – oblasti Pobaltí a na Ukrajině
 • masové deportace odporujících na Sibiř – nucené práce
 • nezákonné polit. procesy, omezení demokracie
 • politika – ústřední řízení hospodářství, centrální plánování, družstevní nebo státní vlastnictví
 • ekonomika – problémy – kladl se velký důraz na těžký a zbrojní průmysl na úkor výroby spotřebního zboží, stagnace zemědělství, žádné bytové hospodářství, zasahování do oblasti vědy – ale pokrok ve vývoji jaderných zbraní – Atomová bomba 1948/1949, Vodíková bomba 1953, výzkum vesmíru
 • protižidovská kampaň
 • izolace od západního světa
 • zahraniční politika – stále usiluje o převahu, navenek propaguje mír a pokrok, ale ve skutečnosti zbrojí a je neustále ve válečné  aktivitě
 • konfrontace USA – SSSR přerostla ve Studenou válku, která trvala od roku 1947 do 1991

 

 

Západní Evropa

 

 • přijímání pomoci z USA a VB
 • rozkvět, růst ekonomické úrovně
 • růst průmyslové výroby v SRN, Francii, Itálii
 • vytváření sociálních států – jistoty, záruky, minim. úroveň příjmů, bytová politika, atd.
 • VB – 1947 založeno Britské společenství národů a nezávislých zemí, bývalých kolonií. Uznání monarchie – královna, jako hlava společnosti. Systém dvou politických stran – Konzervativci a Labouristé
 • Francie – po osvobození návrat generála Ch. De Gaula - vůdce zahr. odboje. Tripartismus – komunisté, socialisté, Lid. republ. hnutí.
 • Německo – Kontrolní komise jako nejvyšší moc – tzv. Správa vrchních velitelů 4 okupovaných zón. Dva státy – hranice Berlín. 7.9. 1949 ustanovena Spolková republika Německo – federativní stát s parlamentem. Roku 1955 vstup do NATO. 7.10. 1949 ustanovena Německá demokratická republika – satelit SSSR.

 

Asijský kontinent

 

 • koloniální soustava se rozpadá – dochází k vytvoření samostatných států
 • vznik Indie a Pákistánu – dříve pod správou VB. Napjaté vztahy – spor o Kašmír. Území nárokované více zeměmi – boje o toto území – nejvyšší bojiště světa – Siačský ledovec – 5400 m n. m – nesmyslná válka – mnoho mrtvých zemřelo na Horskou nemoc a nedostatek vzduchu. Roku  1950 se Indie prohlásila za republiku.
 • Čína a Indočína – střety s Francouzi, kteří se chtěli vrátit. Roku 1949 čínští komunisté vyhlásili Čínskou lidovou republiku pod vedením Mao Ce Tunga. Indočína se rozdělila na dvě části.
 • 1949 proti sobě Jižní Vietnam – císařství s franc. vlivem a Severní Vietnam veden Ho Či Minem – měl plnou podporu SSSR a Číny – partyzánská válka.
 • Liga Arabských zemí – převážně boje o Izrael – vznikl v roce 1948 na základě Valného shromáždění OSN, které rozdělilo Palestinu na židovský a arabský stát. Vyhlášení Izraele vedlo k válce s arabskými státy a konflikt trval polovinu 20. stol. Doteď nepokoje.

 

 

 

 

 

Československo

 

     Lidé v Československu vítali osvobození s nadšením a sdíleli budovatelské nadšení. Nevnímali politické manipulace jež se okolo nich vytvářeli. Chtěli řešit zničenou zemi, dostat zpět na nohy hospodářství. Ale sovětský vliv se pomalu, ale jistě zakořeňoval a když si lidé začali uvědomovat, že je něco v nepořádku bylo pozdě. Po válce vznikaly polit. strany např. ČSSD, ČSNS, ČSL. Vzniká Komunistická strana Československa a s psychologií „ Rudá armáda – osvoboditelka“  postrkuje masy lidí směrem na východ a k levicovému smýšlení – k poslušnosti a podřízenosti. Hlavními představiteli KSČ byli K. Gottwald, V. Kopecký. KSČ chtěla získat nekontrolovatelnou moc podle sovětského vzoru.

     Představa prezidenta E. Beneše byla, že Československo bude mít roli „mostu mezi Východem a Západem“. Ale tyto plány neměli šanci  - i když vláda přijala  pozvání na pařížskou konferenci o Marshallově plánu. Následně si delegaci Gottwald, Masaryk, Drtina -  pozval do Moskvy Stalin, kde jim vše rozmluvil.

     Vzniká ÚRO - Ústřední rada odborů – spojenci komunistů.

 

Košický vládní program

    

     Tento program // schválen 5. dubna 1945 // formuloval české a slovenské národní zájmy – hlavně ve vztahu odčinění válečných škod a utrpení. Sliboval provedení řady reforem – znárodnění, nebo např. pozemkovou reformu, potrestání válečných zločinců, zrádců a kolaborantů, zbavení občanství Němců a Maďarů, kteří se provinili proti republice. Zákonodárná moc byla zatím v rukou prezidenta – vydával dekrety. Dekrety se týkaly vojenských, ústavních změn, občanství, systému národní správy, vlastnických  vztahů a dalších. Bylo jich celkem 89.

 

     Znárodněním bylo převádění do vlastnictví státu a jednalo se o banky, pojišťovny, průmysl, doly, průmyslové závody s více zaměstnanci. Předpokladem bylo, že plánované hospodářství vyřeší poválečnou ekonomiku a povede k prosperitě. V menší míře je tu existence soukromníků a malovýroby.

    

     Pozemková reforma měnila majetkové poměry hlavně v pohraničních částech – menších městech a vesnicích. Půda, která byla zabavená kolaborantům a Němcům byla přerozdělována bezzemkům. I neoprávněně.  Příděly půdy řídilo Ministerstvo zemědělství, které ovládala KSČ. Takovéto změny ovlivňovaly sociální skladbu obyvatelstva – rostla třída středních rolníků, živnostníků, řemeslníků a zaměstnanců – režim jim pomáhal a oni se stali jeho oporou – bez nich by nic nefungovalo.

     Ostatní strany upozorňovaly na hospodářské ztráty a že tato ideologie hospodářského růstu nemá pevnou půdu, ale nebyli vyslyšeni – spíše ztráceli podporu.  

 

     KSČ také absolutně kontrolovala hlavně ozbrojené a bezpečnostní složky. Vzniká SNB – Sbor národní bezpečnosti. Ve sboru jsou bývalí příslušníci policie a četníků, ale doplněni přesvědčenými komunisty – dřívějšími partyzány nebo příslušníky revolučních gard. Postupně ovládají řadu funkcí – hlavně ve Státní bezpečnosti.

     Zatím také ještě funguje nezávislé soudnictví, svoboda tisku a slova. Ne na dlouho.

 

Poválečné hospodářství  nadále fungovalo přídělové hospodářství – příděly potravin, textilu apd. Roku 1947 po roce mimořádného sucha hrozila potravinová krize. Nastala měnová reforma – ve veškerých peněžních ústavech byly vklady zablokovány. Zavedena československá koruna. Také proběhla mzdová reforma – snaha o vyrovnání mezd mezi kategoriemi zaměstnanců, zavedeny přídavky na děti, prodloužení placené dovolené.

     Na trhu práce se ukončili nucené práce, ženy se vrátily do domácnosti a mladí lidé do škol.

 

     Vzrůstala touha po pomstě na Němcích – politici schválně rozdmýchávali atmosféru, která by donutila Němce utéct ze země. Začali probíhat násilné akce – např. tzv. Divoký odsun v červnu 1945 – vyhánění a vysídlování němec. obyvatelstva, ale už se jednalo převážně o obyčejné lidi – nacisti byli už dávno pryč. Docházelo k davovému násilí, rozkrádání.

Poté došlo díky prezidentským dekretům k organizovaným odsunům – něm. obyv. byli zbaveni občanství, zkonfiskován jejich majetek, museli zde zanechat  cennosti, příruční zavazadlo bylo bráno jen do váhy 30-50 kg jako osobní věci a to vše  pod dohledem Spojenecké kontrolní rady. 1947 – 1948 se jedná o tzv. dodatečný odsun. Celkem opustily ČSR téměř 3 miliony Němců.

 

 

     Únor 1948

 

     Tento rok je zlomovým pro budoucnost Československa na desetiletí. Vrcholí strach KSČ z voleb v tomto roce – záměrně dělají agitační a propagační kampaně, nátlakové masové protesty, inscenované aféry, pokusy o atentáty, vyvolávají se provokační akce a bují špionážní aféry. Ostatní strany pochopily, že se musí spojit, ale je už pozdě – nátlak je příliš velký a oni nemají tak velkou podporu jakou by potřebovaly. E. Beneš jednotící  roli odmítal. Ze SSSR je nabídnuta pomoc ke zvládnutí nadvlády komunisty a to i vojenskou silou. 20. února  12 ministrů tří nekomunistických stran podává demisi – očekávali, že prezident demisi nepřijme, že buď dojde k předčasným volbám nebo KSČ ustoupí. Ale KSČ se vzdát nehodlala, svolala manifestaci na Staroměstské náměstí a požadovali aby prezident demisi přijal a vládu doplnil podle návrhu K. Gottwalda. Dále generální stávka, vysokoškolští studenti udělali dva pochody na Hrad ,ale byli surově rozehnáni SNB. E. Beneš pod tíhou strachu z občanské války a vojenského zásahu SSSR dne 25. 2. 1948 demisi vlády přijímá.

 

 

V Československu začíná období totalitní vlády jedné strany.

 

Lidé věří, že jim KSČ zajistí budoucnost s jistotami.

 

Československo je plně v rukou sovětského mocenského bloku.

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

*antagonismus – protikladný

*genocida – vyhlazení národa, rasy

*militarismus – nadměrné zdůrazňování vojenství, politika založená na přípravě k válce

*konvence – úmluva, smlouva – např. jednání, chování osob, společnosti, států apd.

*expanze – rozšiřování území, vlivu – převážně násilné formy

*doktrína – soustava zásad, pouček

*totalita – násilím zavedená a udržovaná jednota

*reforma – úprava, změna směřující ke zlepšení nějakého stavu

*kolaborant – zrádce

*tripartita - uspořádání vztahů mezi třemi stranami.Cílem je formou dohody předejít konfliktům.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

(JK, 12. 2. 2011 13:23)

Velmi zjednodušené, spíše však manipulativní podání nedávné historie, kterou ještě mnozí i osobně pamatují a jejichž podání by se s tímto rozcházelo asi tak na 40%.

tvl

(roman, 23. 1. 2010 13:08)

hezky moc skoro lepsi nez to co nam blafou ve skole :)

hezky

(anezka, 17. 6. 2009 20:43)

jsou to moc hezky stránečky ale je to na mě moc dlouhe a troch mi to připomýná školu

děkuji

(marta, 13. 4. 2009 13:11)

moc děkuji, tomui, kdo tyto stránky vytvořil-moc m totiž pomohly

 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA