Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zakládání podniku

25. 3. 2007

Zakládání podniku

 

Úvahy podnikatelů o založení podniku musí být zaměřeny především na tyto otázky:

 

 • vymezení předmětu a místa podnikání, tj. stanovení toho, čím se bude podnik zabývat, v jakém rozsahu, na jaký okruh zákazníků se chce zaměřit, kde bude podnik sídlit, případně kde bude mít provozovny
 • výběr jména podniku a právní formy podniku, tj. rozhodnutí, zda půjde o podnikání jednotlivce jako fyzické osoby nebo o podnikání společné v určité formě právnické osoby

 • stanovení počáteční potřeby pracovníků, majetku a kapitálu, předpokládaného objemu výkonů a nákladů, tj. zpracování zakladatelského rozpočtu

 

Založení, vznik, zrušení a zánik podniku provádí zakladatelé a příslušné orgány státní správy. Rozsah administrativních a právních úkonů a finančních nákladů s tím spojených závisí na velikosti daného podniku, na jeho právní formě (fyzická nebo právnická osoba).

 

Založení podniku:

 

1. Podnikání jednotlivce – fyzické osoby

 

 • zakládá podnik na základě oprávnění k podnikání – pokud podnikatel splňuje podmínky předepsané zákonem, vydá toto oprávnění příslušný orgán státní správy, zpravidla živnostenský úřad. Ten příslušnou osobu jako podnikatelský subjekt také zaregistruje.

 

      2. Podnikání kolektivní – některá forma právnické osoby

 

 • získání oprávnění k podnikání – živnostenskému nebo jinému

 • založení podniku – rozhodnutí zakladatelů o společném podnikání v určité právní formě podniku, která musí mít písemnou podobu a musí být úředně ověřena. Obvykle to bývá smlouva (společenská, zakladatelská), u družstva smlouvu nahrazuje zápis z ustavující členské schůze ověřený notářem. Je-li podnik založen jednou osobou, je tímto dokumentem zakladatelská listina vyhotovená ve formě notářského zápisu. U státního podniku je to zakládací listina. Při zakládání akciové společnosti (velkého podniku), která vzniká na základě výzvy k upisování akcií, kdy zakladatelé svými vklady nepokryjí celý základní kapitál podniku,  musí podniknout tyto kroky:

-         zakladatelé uzavřou zakladatelskou smlouvu

-         upisování akcií – další osoby se zavazují ke koupi akcií, aby bylo upsáno celé zamýšlené základní jmění

-         ustavující valná hromada rozhodne o založení společnosti – schválí výši základního kapitálu, přijme stanovy a jmenuje statutární orgán

 • vznik podniku – podnik jako právnická osoba začíná existovat dnem, kdy byl zapsán do obchodního rejstříku, který vede obchodní soud. Podnik obdrží výpis z obchodního rejstříku. Zápis do obchodního rejstříku předepisuje obchodní zákoník i některým podnikům – fyzickým osobám. Každému  podniku je přiděleno státním orgánem, který jej zaregistroval, tzv. identifikační číslo organizace – IČO, získané od Českého statistického úřadu. Před zahájením podnikání musí podnik:

-         požádat o registraci u správce daní – FÚ, který mu přidělí tzv. daňové identifikační číslo – DIČ

-         přihlásit zaměstnance u příslušné zdravotní pojišťovny k zdravotnímu pojištění, u okresní správy sociálního zabezpečení k sociálnímu pojištění

-         označit sídlo podniku i jeho provozovny obchodní firmou – jménem (provozní prostory musí vyhovovat hygienickým předpisům, předpisům o bezpečnosti  a ochraně zdraví při práci a předpisům o požární ochraně)

-         u banky zřídit běžný účet

 

O zrušení podniku rozhodne dobrovolně příslušný orgán podniku, případně zakladatel (např. ukončí svoji činnost, sloučí se s jiným podnikem, rozdělí se, změní právní formu) nebo soud (např. proto, že podnik pozbyl oprávnění k podnikání nebo je předlužen). Podnik se zruší nebo zanikne - bez likvidace (sloučením podniku s jiným, změnou právního nástupce)         

               - s likvidací (rozprodá se majetek, uhradí se dluhy, zůstatek se rozdělí)

U podniků zapsaných v obchodním rejstříku může dojít k:

 • zrušení podniku – rozhodnutí příslušného orgánu, že podnik přestane existovat a jak

 • zániku podniku – podnik zanikne dnem, kdy byl proveden výmaz z obchodního rejstříku

 

Zakládání podniku

 

Před vlastním rozhodnutím zda podnikat, si podnikatel musí promyslet a propočítat, jak mu vložené peníze, čas a pracovní vypětí budou přinášet  podnikatelský zisk.  Při zakládání podniku je nutno řešit  komplex ekonomických a právních otázek, jako je:

 • rozbor ekonomických podmínek založení podniku
 • volba vhodné organizační právní formy budoucího podniku
 • soustředění potřebné dokumentace
 • vlastní založení podniku v souladu s právními předpisy pro zvolenou formu podniku

 

Ekonomická problematika založení podniku řeší především tyto otázky:

 • co budeme vyrábět a prodávat
 • kde budeme prodávat
 • komu budeme prodávat
 • jak velký je investiční a provozní kapitál
 • jak velký je finanční kapitál (peníze, cenné papíry)
 • zajištění dostatku kvalifikovaných pracovních sil pro výkonné i řídící činnosti

 

Jednou z klíčových ekonomických otázek je sestavení zakladatelského rozpočtu.

 

Zakladatelský rozpočet

Má dvě organicky spojené části:

 • rozpočet nákladů a výnosů (případně příjmů a výdajů)
 • rozpočet investičního a provozního kapitálu (majetku) a zdrojů jeho krytí (zdrojů financování)

Při sestavování postupujeme takto:

-         sestavíme rozpočet nákladů

-         sestavíme přehled celkové potřeby investičního a provozního kapitálu

-         vypočítáme potřebu cizího kapitálu (úvěry od banky nebo jiné osoby)

-         sestavíme rozpočet výnosů a zisku

Druhy a formy financování majetku

 

Financování jsou veškerá opatření, jejichž pomocí dochází ve skladbě a výši finančních zdrojů podniku. Jsou to opatření, která směřují k zajištění kapitálu vlastního nebo cizího (tuzemský, zahraniční).

 

Formy financování

 

 1. peněžní forma , věcná forma (pro účetnictví oceněno soudním znalcem)
 2. pravé (např. poskytnutí úvěru), nepravé (např. změna méně likvidních aktiv v likvidní)
 3. běžné (nákup , prodej – činnost, která zabezpečuje chod podniku), mimořádné (při založení podniku, při změně výrobního programu, při likvidaci podniku)

 4. vnitřní (samofinancování z vlastních zdrojů, vnější (cizí – úvěry bankovní , obchodní) nástrojem je směnka

 

Běžné financování - provádí organizace (podnik) na základě finančního rozpočtu, který se připravuje na měsíc nebo na čtvrtletí (dekádu). K hlavním příjmům patří tržby, hlavními výdaji jsou úhrady dodavatelských faktur, mzdy, splátky úvěrů apod.

 

Provozní kapitál – je nezbytný pro provoz podniku a lze jej obměňovat:

-         vlastními zdroji, které se uhrazují z tržeb

-         cizími zdroji, bankovními a obchodními úvěry

 

Mimořádné financování – při zakládání podniku, kdy musí podnikatel sestavit tzv. zakladatelský rozpočet – potřebný kapitál a zdroje

 

Finanční řízení v tržní ekonomice

 

-         sleduje velice podrobně tok peněz(cash flow)

-         nese odpovědnost za to, aby měl podnik dostatek peněžních prostředků a aby volné peněžní prostředky investoval co nejvhodněji

-         zahrnuje celou řadu činností:

 

 1. Finanční plánování – umění předpovídat spotřebu peněžních prostředků, umění naplánovat  zdroje finančních prostředků
 2. Udržování finančních vztahů s bankou – odpovědnost za úvěry, snížit na minimum sankce za opožděné platby, hledání nejvhodnějších úvěrů
 3. Řízení (správa) daní – udržovat daňovou povinnost v souladu s právními předpisy a s co nejnižší daní
 4. Styk s investory – snížit na minimum opožděná inkasa
 5. Zajištění vhodného pojištění firmy – zejména v případě zahraničního obchodu
 6. Vedení účetnictví – informace o aktivech, pasívech, příjmech a výdajích
 7. Vnitropodnikové účetnictví – rozpočetnictví, kalkulace  na jednotlivé útvary, časové úseky

 

Příjmy podniku jsou v časovém nesouladu s výdaji. Kolik finančních prostředků bude podnik potřebovat závisí na druhu podnikání a na velikosti podniku. S tím souvisí i způsob financování.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

a

(viktorie, 12. 9. 2011 12:31)

hnus

aa

(marta, 12. 9. 2011 12:32)

martu zna cela parta

juuj

(Jolana, 12. 9. 2011 12:32)

LOL :D :D :D Pěknej hnus

Muhaha

(Veronika, 12. 9. 2011 12:31)

TRAPÁRNA!!!!!!!!

 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA